2017-05-16

Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r.

TURNUSY REHABILITACYJNE

- zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

 

Zasady dofinansowania:

1. W pierwszej kolejności dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku otrzymają:

1) Osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które:

a) nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON.

2) Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, które:

a) nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON.

 

 

2. W drugiej kolejności, w miarę posiadanych środków finansowych, dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku otrzymają osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. zdarzeniem losowym, trudną sytuacją finansową, bezrobociem, samotnością, długotrwałym pobytem w szpitalu, koniecznością długotrwałej rehabilitacji, w tym:

  1. Osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach ubiegłych,

  2. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, które korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach ubiegłych,

  3. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON bądź korzystały z dofinansowania w latach ubiegłych.

 

Uwaga: Wnioski osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela, z uwzględnieniem wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, opinii pracownika socjalnego oraz ww. kryteriów.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, poza posiadanymi stopniami i rodzajem niepełnosprawności, bierze się pod uwagę wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez osobę niepełnosprawną kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, wiek aktywności zawodowej, a także uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w latach poprzednich.

 

4. Wysokość dofinansowania wyliczana będzie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego, co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu i uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności
(§ 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia):

  1. 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

  2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  3. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

  4. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

  5. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

5. Pozostałe uregulowania dotyczące trybu postępowania i zasad dofinansowania zadań ze środków Funduszu oraz wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

 

6. Zespół ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o dokonaniu zmian niniejszych zasad, o ile zmiany te nie będą sprzeczne z przepisami prawa.