2016-03-04

Zadania

Dział Rehabilitacji Społecznej


 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz udzielanie informacji w tych zakresach,
 2. rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących utworzenia i zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 4. przeprowadzanie kontroli działalności warsztatów terapii zajęciowej pod względem:
  1. prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
  2. ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań,
  3. prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: - uczestników, - działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, - współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
  4. prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
  5. zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
  6. zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
  7. prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,
 5. przygotowywanie projektów umów związanych z dofinansowaniem zadań ze środków PFRON,
 6. przygotowywanie dyspozycji związanych z rozliczeniem udzielonego dofinansowania ze środków PFRON,
 7. opracowanie i realizacja „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”.


Dział do spraw pomocy rodzinnej i instytucjonalnej, realizacji świadczeń oraz Interwencja Kryzysowa


Pomoc rodzinna i instytucjonalna oraz realizacja świadczeń

 1. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka,
 2. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka oraz dofinansowania do wypoczynku,
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń dla rodzin pomocowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych,
 5. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z kandydatami do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
 6. sporządzanie projektów porozumień z powiatami i gminami,
 7. prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 8. przygotowywanie informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej do biura informacji gospodarczej,
 9. prowadzenie rejestrów danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 10. prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 11. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powództw o zasadzenie świadczeń alimentacyjnych,
 12. współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi z terenu powiatu lubińskiego.
 13. sporządzanie sprawozdawczości.

Interwencja Kryzysowa

 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 3. opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 4. zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej dla ofiar i świadków przemocy domowej,
 5. zapewnienie ofiarom przemocy domowej i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych miejsc w hostelu,
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach zagrożonych przemocą oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 7. umieszczanie dzieci w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia u innej niezamieszkującej wspólnie rodziny lub całodobowej placówce opiekuńczo–wychowawczej,
 8. organizowanie posiedzeń Zespołu ds. Szybkiego Reagowania w Interwencji Kryzysowej w Powiecie Lubińskim,
 9. przekazywanie do wojewody corocznej informacji o realizacji specjalistycznego poradnictwa dla ofiar przemocy domowej.


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej


Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku,
 3. zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 4. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 5. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 6. przedstawienie organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej corocznego sprawozdania z efektów pracy.


Organizator rodzinnej pieczy zastępczej


Do zadań Powiatowego Centrum jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń oraz kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 5. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 6. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 7. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 8. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 9. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 10. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 11. przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
 12. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 13. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych, losowych lub zaplanowanego wypoczynku.