2016-02-23

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Poniżej znajduje się odnośnik do pisma ogólnego ESP na platformie ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP


Adres skrytki na ePUAP: /pcprlub/skrytka

 

U W A G A:


W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

 

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres pcpr@powiat-lubin.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 

3. Dostarczenie dokumentów w wersji elektronicznej w godzinach 8:00 – 16:00 w sekretariacie przy ul. Składowej 3 w Lubinie na następujących nośnikach danych:


1) Pamięć masowa USB
2) Płyta CD/DVD

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, wszystkie pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip). Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać przekazane w postaci papierowej sporządzonym przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie lub wysłane na wskazany przez Interesanta adres poczty elektronicznej lub zapisane na odrębnym nośniku danych (pamięć masowa USB) dostarczonym przez Interesanta.

 

WYMAGANIA dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie:

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, XLS, DOCX, XLSX, RTF

2. ODS, ODT, ODP

3. TXT

4. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

5. PDF

6. ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (pcpr@powiat-lubin.pl lub dowolny inny adres w domenie powiat-lubin.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.